Nadzorni svet MO Velenje

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE VELENJE

Nadzorni odbor (NO) je poleg občinskega sveta in župana tretji organ občine. Je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti:
– Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
– Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
– Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Nadzorni odbor šteje šest članov in predsednika. MO SDS Velenje v zadnjem mandatu predlagal g. Antona Žoveta za predsednika NO MOV in go. Darjo Štravs za članico. Sedanjo sestavo Nadzornega odbora je Mestni svet potrdil na svoji drugi seji 3.11.2014 in s tem potrdil tudi predlagana kandidata s strani MO SDS. Trenutno je NO zakoračil že v drugo polovico mandata.

V letu 2015 je NO opravil šest nadzorov, enako tudi v letu 2016, zadnji planirani nadzor bo končan v začetku leta 2017, ker je NO zahteval dodatno dokumentacijo, ki pa je še ni prejel. Sedaj, v začetku leta 2017 je NO v fazi priprave programa dela za tekoče leto.
Po opravljenem pregledu pripravi NO osnutek poročila, v katerem navede predmet pregleda, ugotovitve, ocene, mnenja ter morebitna priporočila in predloge ukrepov. Sprejet osnutek poročila NO posreduje nadzorovani osebi, ki ima pravico, da vloži NO odzivno poročilo. Na osni osnutka poročila in odzivnega poročila pripravi NO dokončno poročilo s priporočili in predlogi. Dokončno poročilo se obravnava na seji Sveta MOV in je kot javni dokument objavljeno v Glasilu Sveta Mestne občine Velenje.

Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore. Redne nadzore določi NO z letnim programom dela, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna občine, zaključne račune ožjih delov občin, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov. NO je pri sprejemu programa samostojen.

Odločitve o izrednem nadzoru NO sprejema sproti po lastni presoji ali na osnovi:
– Pobude članov nadzornega odbora
– Pobude občinskega sveta
– Pobude župana
– Pisnih pobud občanov
– Javno izraženih stališč v medijih in organov civilne družbe

Ob tej priliki vabim tudi bralce tega teksta da podajo ev. pobude in s tem povečajo funkcionalnost NO in približajo njegovo delo občanom.
Januarja 2017 Anton Žove