Program #zateVelenje

Spoštovane volivke in volivci!  

S SVOJIM glasom »ZA SLOVENSKO DEMOKRATSKO STRANKO« KANDIDATKI ZA ŽUPANJO, BOSTE PRISPEVALI K RAZVOJU IN NAPREDKU MESTNE OBČINE VELENJE!

ZATE BOMO USTVARILI OBČINO, KI BO RESNIČNO »VARNA, PRIJAZNA IN PRIJETNO BIVALNO OKOLJE«

Velenje brez klientelizma, korupcije in z odgovornostjo za blaginjo ter javne finance ter finančno učinkovita občina:

 • ničelna stopnja tolerance do klientelizma in korupcije;
 • javna objava vseh poslov v vrednosti nad 1.000 EUR;
 • zaradi preglednosti ustanovitev Komisije za nadzor nad porabo sredstev, ki bi imela vpogled v vse naložbe občine Velenje in v kateri bo imela večino opozicija;
 • občinska uprava mora biti servis vsem ljudem, z enakim pristopom do vseh;
 • zaustavili bomo izseljevanje mladih iz doline.

Velenje, kjer so ljudje in skrb zanje, za varnost ter za okolje na prvem mestu Mi vsi smo Velenje:

 • zagotovili bomo, da bo Velenje varno, brez vandalizma, huliganstva, brez azilnega doma in brez integracijske hiše.
 • z visoko prioriteto za izboljšanje problematike v Velenjskem zdravstvenem domu, (povečati bomo število pediatrov, ginekologov, psihiatrov,…;
 • pacient mora postati partner pri zdravstveni storitvi, ne samo plačnik zdravstvenega zavarovanja;
 • subvencionirali bomo preventivne zdravstvene programe;
 • razširili bomo mrežo defibrilatorjev in slušnih zank;
 • krajevnim skupnostim in mestnim četrti bomo namenili več sredstev za investicije, da se bodo lahko uravnoteženo razvijale;
 • podrobno bomo pregledali vse proračunske izdatke in vzpostavili participatorni proračun – Vi boste lahko odločali, kam bo šel denar;
 • prizadevali se bomo za znižanje cen komunalnih storitev na raven pred zvišanjem;
 • pomagali bomo reševati stanovanjsko problematiko mladih družin;
 • brez klientelizma bomo čim prej zgradili varovana stanovanja in povečali kapacitete domov za ostarele;
 • za vsakega prvošolca bomo namenili 100 EUR na prvi dan šole, s slovensko zastavo in zloženko s slovenskimi državnimi simboli ter himno  Zdravljico.

Velenje, z okolico, bo še bolj odprto za podjetništvo, gospodarstvo in kmetijstvo:

 • Velenje mora biti več kot samo industrijsko središče;
 • spodbujali bomo podjetništvu naklonjeno okolje in vzpostavili ustrezno IT infrastrukturo, ki bo pripomogla in omogočila povečanje število novih delovnih mest;
 • zagotovili bomo boljšo pomoč in svetovanje novo nastalim podjetjem za uspešen nadaljnji razvoj;
 • zagotovili bomo finančne spodbude za mlade kmete v okviru dvoletnih javnih razpisov na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter zmanjšali birokracijo za pridobitev dovoljenj dopolnilne dejavnosti;
 • Velenje mora z našo pomočjo postati pametno mesto – skupno stičišče raziskovalcev, strokovnjakov, gospodarstva in uprave za boljši jutri.

Velenje, kot prostor, ki je razvojno, z odlično prometno infrastrukturo, turistično naravnano, kjer bo bivanje kakovostno:

 • Pomagali bomo, pri celostni ureditvi, zgraditvi mestne infrastrukture in   tranzitnega  prometa (umestitev in izgradnja 3. razvojne osi) ter varne kolesarske poti v vse smeri iz mestnega središča;
 • zagotovili bomo, da bo dobila šaleška energetika ustrezno mesto v nacionalnem energetskem planu.
 • Velenje si zasluži tudi letni zunanji bazen;
 • Zagotovili bomo večji izkoristek velenjske plaže, kot je umestitev krožne vlečnice za smučanje in deskanje na vodi ter zagotoviti boljšo gostinsko ponudbo;
 • skrbeli bomo za izboljšanje sistema zaščite in reševanja.