Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavlja pet članov. Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, ki ga iz svojih vrst izvoli nadzorni odbor.

Nadzorni odbor:

• spremlja in nadzoruje delo SDS MO Velenje

• spremlja in nadzoruje delo interesnih organizacij SDS MO Velenje

• opozarja in zahteva odpravo napak in nedoslednosti pri delu organov SDS glede na program, statut, pravilnike, poslovnike in druga pravila SDS

• odloča o pritožbah na sklepe

• nadzira finančno in materialno poslovanje SDS MO Velenje

• seznanja s svojimi sklepi člane in organe SDS MO Velenje, ki jih ti sklepi prizadevajo

• odloča o obnovi postopka o izključitvi člana na podlagi novih dejstev in dokazov, ki članu niso bila znana v postopku izključitve in bi lahko takšna dejstva in dokazi pripeljali do drugačne odločitve.

Član nadzornega odbora ne more soodločati o zadevi, v katero je sam vpleten. Pravila o delu Nadzornega odbora SDS MO Velenje podrobneje določa Pravilnik o delu Nadzornega odbora SDS MO Velenje, ki ga sprejema in spreminja IO SDS MO Velenje.

VRABIČ Darinka, predsednica

ČLANI
BAČOVNIK Franc
NAPOTNIK Branko
TANKOVIĆ B. Nevenka
ZAPUŠEK Marija